Cloud Exit Strategy

Strategie odchodu z cloudu je důležitá pro všechny organizace, které využívají služby veřejného nebo hybridního cloudu. Strategie je nezávislá na platformě i technologiích a jejím cílem není stanovit ani detailně definovat konkrétní kroky exitu jednotlivých systémů a aplikací, ale definovat rámec a principy. Cloud Exit Strategie musí navazovat na Strategii ICT a Strategii řízení kontinuity, pokud organizace takovými dokumenty disponuje.

Cloud Exit Strategie definuje důvody, které mohou vést ke spuštění konkrétních aktivit vedoucích k opuštění konkrétního dodavatele cloudových služeb. Organizace musí být na tuto situaci připravena a všechny technologie nebo aplikace, které jsou v hybridním nebo veřejném cloudovém prostředí využívány, musí mít definované postupy, které zachovají vysokou dostupnost a kvalitu služeb a zejména bezpečnost dat NAKIT. Tato Strategie definuje rámec oblastí, které slouží pro rozhodnutí o náhradě nebo ukončení provozu služeb cloudového poskytovatele.

Důvodů pro aplikování Cloud Exit Strategie je celá řada a jsou popsány níže. Ať už jsou cloudové služby pro organizaci významné nebo minoritní, je třeba věnovat zásadní pozornost bezpečnosti a dostupnosti dat a zajištění provozu aplikací cloudu. S využíváním cloudového prostředí vzniká poměrně významná závislost na konkrétním poskytovateli služeb a musí být vždy zajištěny požadavky na provoz v požadované kvalitě. Měla by být také zpracována detailní analýza cloudových rizik pro konkrétního poskytovatele.

Důvodů pro opuštění konkrétního poskytovatele cloudu může být celá řada. Nemusí se vždy jednat o kompletní zrušení služeb, ale pouze o omezení nebo změnu aplikace či služby, která nesplňuje požadavky dané organizací na poskytovatele. Důvody jsou definovány a schvalovány Cloud Exit týmem, jehož mandát by měl vyplývat z exitové strategie.

Předpoklady pro realizaci exitu z cloudu

Veškeré operace spojené s exitem musí být provázány s interním systémem pro řízení kontinuity (BCMS). Detailní postupy, které je třeba pro konkrétní technologie aplikovat v případě opuštění cloudového prostředí nebo migrace technologie, musí být rozpracovány v konkrétních Cloud Exit plánech.

Organizace musí uchovávat všechny relevantní dokumenty a smluvní podmínky pro všechny poskytovatele cloudu, které jsou v rámci organizace využívány. Je nutné na jednom sdíleném místě evidovat garantované dostupnosti (SLA), termíny a důležité milníky uváděné v podmínkách dodavatele. Tyto informace jsou klíčové pro definici Cloud Exit strategie konkrétní aplikace nebo služby. Dostupnost a kvalita služeb musí být monitorována standardními nástroji organizace. Smluvní podmínky a cenová politika poskytovatele musí být pravidelně aktualizována a vyhodnocována.

Možnosti migrace

Pro udržení nezávislosti cloudového řešení by měl Cloud Exit Tým provádět minimálně 1x za 12 měsíců průzkumy trhu tak, aby strategie přechodu umožnila plynulou změnu poskytovatele. Na trhu veřejného cloudu existuje několik poskytovatelů, kteří jsou schopni zajistit využívané služby v rozsahu a kvalitě definovaného organizací. Před exitem je nutné porovnat aktuální  možnosti poskytovatelů a detailně porovnat jejich nabídky. Cloudové služby jsou extrémně rychle inovovány a rozvíjeny, proto by analýza poskytovatelů měla být co nejvíce aktuální a nejlépe revidována těsně před rozhodnutím o exitu.

Organizace musí udržovat seznam schválených poskytovatelů cloudu, u kterých je ověřeno, že splňují požadavky na kvalitu a dostupnost služeb. Tento seznam musí být pravidelně revidován a vyhodnocován. Pouze schválení poskytovatelé cloudu mohou být využiti při realizaci Cloud Exit Strategie. Schvalování poskytovatelů cloudu, definice požadavků a předpokladů týkajících se všech uvedených variant by mělo být v kompetenci Cloud Exit týmu.

Cloud to cloud (C2C)

Způsob C2C pokrývá možnost migrace všech nebo části služeb k jinému poskytovateli cloudu. Pokud nedošlo ke ztrátě důvěry v cloud obecně (globální následky více poskytovatelů), je migrace do jiného veřejného cloudu nejjednodušším způsobem. Schválení záložní poskytovatelé musí zajištovat nástroje určené k usnadnění migrace od konkurenčních poskytovatelů. Pro migraci mezi cloudovými poskytovateli musí být v rámci přípravy Cloud Exit Plánů vyřešeny minimálně následující body:

  • Možnost přímé migrace
  • Způsob propojení obou poskytovatelů cloudu
  • Podpora aktuálního cloudového poskytovatele při odchodu z jeho prostředí
  • Výběr a nákup nového poskytovatele (způsob provedení veřejné zakázky)

Cloud to hosting (C2H)

Další možností je přesunutí služeb do hostingu, které je v tomto kontextu chápán jako komplexní náhrada služeb veřejného cloudu. Výhodou bývá ovšem cena a často i lokace, kdy z legislativních požadavků musí být vyhověno umístění dat na území státu.

V případě přesunu do hostingového centra (většinou lokálního poskytovatele) lze očekávat menší možnosti a flexibilitu při umisťování aplikací. V rámci plánování exitu je nutné provést průzkum trhu a vytipovat několik možných poskytovatelů. Jejich nabídku je nutné v daných intervalech revidovat.

Cloud to on-premise (C2OnP)

Varianta přesunu do vlastního datového centra je krokem zpět pro rozvoj IT, ale mohou nastat případy, kdy se bude jednat o jedinou možnost. V tomto případě musí být zajištěno, že lokálně dostupné zdroje umožní pojmout části přesouvaných aplikací. Musí být jasné, že při nutnosti např. objednání nového HW (diskové pole, servery, …) je dodavatel schopen na základě předem domluvených SLA dodat vše v požadovaném termínu. Výhodou jsou v tomto případě zálohy cloudových dat, které jsou prováděny v rámci běžných provozních aktivit.

Rozhodnutí o exitu z cloudu

O spouštění konkrétního exitového plánu rozhoduje Cloud Exit tým. Posouzení situace a rozhodnutí o spuštění plánu probíhá pouze v této fázi Cloud Exit Strategie. Podkladem pro rozhodnutí o zahájení exitu jsou důvody stanovené Cloud Exit týmem. Pokud dojde u vybrané aplikace, technologie nebo služby k naplnění těchto důvodů, musí proběhnout posouzení situace a analýza problému. V případě rozhodnutí se postupuje přesně podle předem schválených exitových plánů.

Ihned po rozhodnutí o spuštění exitového procesu je nutné ověřit a potvrdit, že aktuální plán je komplexní a dostačující. Cloud Exit tým se soustředí na finanční a obchodní stránku celého přechodu, kdežto projektový/realizační tým musí rozhodnout o proveditelnosti z technického a projektového hlediska.

Od počátku se postupuje podle předem schválených a vypracovaných exitových plánů. Nicméně jejich aktuálnost je pro celý proces zásadní, a proto musí být ověřena. Vlastník aplikace nebo technologie musí garantovat, že Cloud Exit Plán v rámci jeho odpovědnosti je aktuální a je možné ho spustit. Cloud Exit tým musí provést rychlé a vysoce odborné rozhodnutí na základě řady faktorů (v závislosti na aplikaci, službě či technologii). Cílem je kvalifikovaně vyhodnocená situace a uvedení daných procesů do realizace.

Poté, co je rozhodnuto a způsobu exitu, projektový tým komunikuje vybraný plán novému poskytovateli a interním týmům podpory – v závislosti na vybraném způsobu migrace. U poskytovatele lze zpravidla získat rozšířenou podporu v případě nenadálých situací. Interní komunikace je důležitá pro správné přesměrování požadavku, které začnou přicházet poté, co bude starý systém vypnut. Dokumentování všech rozhodnutí a provedených kroků je samozřejmostí.

Úspěšný exit

Cloud je dnes využíván řadou organizací, nicméně připravenost na exit je velmi mizivá. Jen zlomek firem, které se rozhodují o vstupu do cloudu, uvažuje také o exitu z něj. A přitom je jeden ze zásadních parametrů, které mohou ovlivnit výběr poskytovatele. Správná strategie pro ukončení cloudových služeb by měla být součástí rozhodovacího procesu o jejich prvotním využívání.

Text vznikl ve spolupráci se společností Mainstream.